previous | next

Jacob Obrechtstraat 75 AMSTERDAM

Save property
This apartment is sold

Description

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE EN INSCHRIJFVOORWAARDEN M.B.T. VERKOOP JACOB OBRECHTSTRAAT 75,
NICOLAAS MAESSTRAAT 123 TE AMSTERDAM. LEEG OP TE LEVEREN WINKEL-WOONHUIS VAN 183,2 M². DE DRIE BOVENGELEGEN WONINGEN ZIJN VERHUURD. GELEGEN OP EIGEN GROND.


KADASTRALE OMSCHRIJVING
Winkelhuis, bestaande uit winkel met dagverblijf, souterrain en kelder, drie afzonderlijke bovenwoningen en een zolderverdieping, ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat 75, hoek Nicolaas Maesstraat 123, kadastraal bekend Gemeente Amsterdam, Sectie Z, Nummer 153, groot 1 are en 10 centiare.


PROJECTNOTARIS
De koopovereenkomst en de akte van levering worden getekend bij Loyens & Loeff via notaris mr. R.H. Meppelink
Contactpersoon: de heer P. Soddemann Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. Telefoon: 020-5785785
E-mail: Peter.Soddemann@loyensloeff.com

VERKOOP PER INSCHRIJVING SLUITINGSDATUM VRIJDAG 18 MEI 2018 OM 16.00 UUR
Middels inschrijvingsformulier, zie bijlage! Uw bieding mag u richten aan: Loyens & Loeff t.a.v. de heer P. Soddemann
Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. Telefoon: 020-5785785 E-mail: Peter.Soddemann@loyensloeff.com.

BETALING
De koopsom dient bij de levering te worden voldaan. Uiterlijk 1 week na gunning dient koper een waarborgsom van 10% van de koopprijs bij de notaris te storten dan wel een bankgarantie tot zodanig bedrag gesteld te laten hebben.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet te gunnen of aan een ander dan de hoogste inschrijver dan wel de inschrijving steeds en zonder opgaaf van redenen af te gelasten, dit alles uitsluitend ter beoordeling van verkoper. De verkoper houdt zich te dien aanzien het recht van beraad voor. Indien niet wordt gegund of de inschrijving om welke reden dan ook wordt afgelast, staat het verkoper vrij om met wie dan ook in onderhandeling te treden over een mogelijke verkoop; verkoper is daarbij niet gehouden om (een) bieder(s) in onderhandelingen te betrekken en bieders komen mitsdien te dier zake geen rechten toe.

BOD
Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn en moet worden uitgedrukt in één bedrag in euro's. Een bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander bod zodanig dat het bod gelijk is aan het andere bod vermeerderd met een bedrag is ongeldig. Elke bieder blijft aan zijn bod, ook is dat niet het hoogste, gebonden totdat de verkoper gunt aan een ander, of vaststaat dat niet wordt gegund of de termijn waarbinnen de verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is gegund, of de verkoop bij inschrijving wordt afgelast. De koop zal worden aangegaan onder de bepalingen en condities als opgenomen in het model koopcontract van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam voorzover daarvan bij de inschrijving niet is afgeweken. Indien meer personen tezamen een bod uitbrengen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor hun verplichtingen jegens de verkoper.


BIJZONDERHEDEN CLAUSULES WELKE ZULLEN WORDEN OPGENOMEN IN DE KOOPAKTE:

OUDERSDOMSCLAUSULE
Koper verklaart bekend te zijn met het bouwjaar van het verkochte, wat betekent dat de eisen die aan de bouw gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de fundering, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van ongedierte. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte omschreven gebruik.

ASBESTCLAUSULE
Aan verkoper is niet bekend dat er in het verkochte asbest is verwerkt anders dan in de tijd waarin de onroerende zaak werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het verkochte kan voortvloeien.

AS IS, WHERE IS
Koper aanvaardt het Verkochte op de datum van het ondertekenen van de Leveringsakte in aIle opzichten op basis van het hiervoor in de considerans vermelde en tussen partijen overeengekomen uitgangspunt, te weten een koop, verkoop en levering van het Verkochte op basis van het principe "as is, where is", in verband waarmee de huidige bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand van het Verkochte in aIle opzichten door Koper wordt aanvaard;
Koper verklaart te erkennen dat Verkoper niet instaat voor de afwezigheid van (eventueel) in het Verkochte aanwezige (verborgen) gebreken.
Ten aanzien van vorenbedoelde toestand van het Verkochte zal Koper in de Leveringsakte verklaren die staat te aanvaarden en de Verkoper in dat verband in de Leveringsakte volledig te vrijwaren voor iedere aanmaning of aanspraak terzake.

BENADEREN VAN HUURDERS
Verkopers vragen expliciet om de huurders niet te benaderen. Bij constatering kunnen potentiele kopers uitgesloten worden.

PLATTEGRONDEN
De maatvoering en de indeling van de plattegronden zijn indicatief en kunnen aan afwijkingen onderhevig zijn.

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING
Het biedingsformulier dient uiterlijk vrijdag 18 mei 2018 om 16.00 uur in bezit te zijn bij Loyens & Loeff Notarissen.

INDELING

JACOB OBRECHTSTRAAT 75-begane grond
Het winkel-woonhuis gelegen op de begane grond, kelder en eerste verdieping.
Totaal gebruiksoppervlakte: 183,2 m² conform NEN-2580.

Zie tevens plattegronden en meetrapport.
Entree representatieve winkelruimte met toegang tot de kelder, het toilet, twee slaapkamers, en dichte keuken.
Op de bovengelegen verdieping bevinden zich drie slaapkamers, alsmede een badkamer voorzien van tweede toilet.

BAG-INFORMATIE BOVENGELEGEN WONINGEN
Nicolaas Maesstraat 123-I – 88 m²
Nicolaas Maesstraat 123-II – 83 m²
Jacob Obrechtstraat 75- III – 90 m²

KADASTRAAL BEKEND
Gemeente: Amsterdam
Sectie: Z
Nummer: 153

BOUWJAAR
1910

ERFPACHT
Gelegen op eigen grond.

BIJZONDERHEDEN
- Huurcontracten;
- Eigendomsbewijs;
- Conceptkoopakte en leveringsakte;
- Bouwarchief Stadsdeel Zuid;
Verkrijgbaar bij verkopend makelaar.

BEZICHTIGEN
In overleg met verkopend makelaar is het winkel/woonhuis Jacob Obrechtstraat 75 te bezichtigen.

BIJLAGE
- Inschrijfvoorwaarden/inschrijfformulier;
- Meetrapport NEN-2580;
- BAG-viewers;
- Kadastrale kaart / legger.

Contactpersoon makelaar ing. Arjen Hoogenhout - 020-5775333


Read full description

Features

Transfer

Status
sold
Accepting (an offer or contract)
By mutual agreement

Construction

Type of house/apartment
House with business space
Construction type
Existing property
Year of construction
1910

Surface Area and Volume

Usage area Living
444 m²
Gross volume
1.200 m³

Layout

Total number of rooms
6
Number of bedrooms
4
Number of bathrooms
1
Facilities bathroom
Toilet, Shower, Washbasin

Energy

Land registry details

Municipality
Amsterdam
Section
Z
Index number
ABC
Lot
153
Ownership structure
Full ownership

Parking

Type of parking
Paid parking, Parking permits
View all features

All photos

Share this property